תנאי שימוש באתר ask4.co.il

 

1.כללי. ברוכים הבאים לאתר ask4.co.il (להלן: "האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומותנה בהסכמתך לאמור בהם, כלשונם. על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו בעיון רב וככל שאינך מסכים להם אל תעשה כל שימוש באתר.
2.כשרות להשתמש באתר
האתר מיועד אך ורק לגולשים הכשירים לבצע פעולות משפטיות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אל תבצע כל שימוש באתר.
בעלת האתר, אסק4 מכרזים בע"מ, תהיה רשאית ללא התראה וללא צורך במתן הנמקה למנוע שימוש באתר בכל מקרה שבו יתעורר חשש סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי גולש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או מסר פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
3.הבעלות בזכויות באתר 
א. בעלת האתר הינה ותישאר הבעלים הבלעדית של מלוא הזכויות באתר, לרבות כל זכות לפטנט, סימן מסחר, מדגם, זכות יוצרים וכל זכות אחרת באתר (או כל חלק ממנה), בין אם זכות כאמור ניתנת לרישום ובין אם לאו. 
ב. שמות, סימנים, סמלי לוגו, סמלים מסחריים ושמות מסחריים בהם נעשה שימוש באתר ("הסימנים") הינם בבעלותה של בעלת האתר. חל איסור מוחלט להשתמש בסימנים ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעלת האתר.
ג. חל איסור מוחלט לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע שינוי, תרגום, שכפול, העתקה או העברה של האתר (או כל חלק ממנו), ו/או לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), הידור חוזר (Decompilation) או פירוק (Disassembly) ו/או בכל אופן אחר לנסות לגלות את קוד המקור של האתר, לשנותו או ליצור עבודות נגזרות אשר מבוססות על האתר. בנוסף, חל איסור מוחלט להפיץ, למכור מחדש, לתת רישיון משנה, להשכיר, להחכיר או להשאיל את האתר (או כל חלק ממנו).
ד. חל איסור מוחלט לרשום או לתבוע זכויות כלשהן על האתר ו/או קוד המקור של האתר, כולם או מקצתם, ו/או על עבודות אשר נגזרות מהם. 
ה. הנך מתחייב להשתמש באתר אך ורק בהתאם לכל החוקים החלים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, החוקים הקשורים לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות. חל איסור מוחלט להשתמש באתר באופן העלול להוות הווה הפרה של כל הוראת דין.
ו. הפרה של אחת או יותר מהוראות סעיף זה לעיל תהווה עוולה כלפי בעלת האתר והפרה יסודית של זכויותיה באתר. במקרה של הפרה כאמור הנך מסכים בזה באופן בלתי חוזר כי יינתן לטובת בעלת האתר כל סעד חוקי לשם מניעת ההפרה והגנה על זכויותיה, לרבות צו מניעה זמני וקבוע.
4.אחריות בעלת האתר
א. השימוש באתר הינו על אחריותך האישית והבלעדית וניתן כמות שהוא ("as-is"), על כל מגבלותיו ופגמיו (ככל שישנם), ועל בסיס זמינות וללא כל אחריות ו/או חבות מצד בעלת האתר, במפורש או מכללא. 
ב. בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה נותנת כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמע בקשר לאתר (או כל חלק ממנו), לרבות בקשר עם התאמתו לצורך או שימוש מסוימים שלך. בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה מתחייבת או ערבה לכך שהשימוש באתר לא יופרע על ידי צדדים שלישיים, כי הפונקציות הכלולות באתר יעמדו בכל דרישותיך או כי פעולת האתר תהיה רציפה וחפה מכל טעות או שגיאה. המידע הכלול באתר עשוי להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות.  
ג. בעלת האתר נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט – מערכת גיבויים, גבייה באמצעות הצפנת SSL וחומת אש (firewall). למרות האמור קיים סיכון של חדירה לאתרים ולמאגרי נתונים. בעלת האתר ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק שייגרם בעקבות פריצה לאתר ו/או למאגר נתונים ועל שימוש שייעשה במידע. הינך מאשר כי אתה מודע היטב למגבלות, לפגִיעוּת ולסיכונים של רשת האינטרנט וכי השימוש באתר אינו מיועד או מותאם לנסיבות שבהן תקלה, טעות או פגם עלולים לגרום בפועל לנזק לגוף, נזק לרכוש, נזק ממוני ו/או נזק לא ממוני. האחריות לתיקון כל הפסד או נזק שייגרם לך או לכל צד ג' עקב שימוש באתר מוטלת עליך. 
ד. בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תישא בכל אחריות לחומרה וציוד של המשתמש, רשת האינטרנט ו/או רשתות תקשורת.
ה. בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תשא בכל אחריות לכל נזק, לרבות נזק גוף, נזק תוצאתי, נזק מיוחד, נזק עקיף ו/או נזק אקראי, שייגרם עקב השימוש באתר, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה (אך לא רק) אובדן הכנסות, רווחים, מכירות או מידע כלשהם, עלויות רכש של מוצרים או שירותים חליפיים, הפרעה או הפסקה עסקית ו/או כל הפסד או נזק עסקי ומסחרי אחר הנובע או קשור לשימוש באתר בכל עילת תביעה שהיא (חוזית, נזיקית או אחרת), והכל גם במקרה שבו בעלת האתר הוזהרה בדבר האפשרות כי עלול להיגרם נזק מסוג זה. 
ו. למען הסר ספק מובהר, כי השימוש באתר והמידע הכלול בו אינם בגדר מתן ייעוץ או חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי דרוש.
ז. ייתכן שתחויב בעלויות נוספות מצד מפעילי רשתות ו/או מפעילי תקשורת בעת השימוש באתר. עלויות אלו כפופות להסכמים בינך לבין המפעילים ואינן כלולות בעלות רכישת הזכות להשתמש באתר. בעלת האתר אינה אחראית לעלויות אלו.
ח. בעלת האתר אינה, ולא תהיה אחראית למידע המסופק על ידי גולשים ו/או בתי עסק באמצעות האתר. בנוסף, בעלת האתר אינה ולא תהיה צד להתקשרויות בין גולשים לבין בתי עסק ולא תישא באחריות כלשהי בקשר להתקשרויות כאמור, לרבות כריתתן, ביצוען, הפרתן וכיוצא באלו. גולשים ובתי עסק נדרשים לנהוג בזהירות ולהסתמך על בדיקותיהם העצמאיות בלבד טרם התקשרות עם בעל עסק או צרכן.
5.שינוי השירותים והפסקתם
בעלת האתר רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או להשהות ו/או להגביל בכל עת את הפעילות באתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. בנוסף, בעלת האתר רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים שלא להיות חפים מטעויות ותקלות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר בגין הפסקה, הגבלה, השהיה ו/או שינויים כאמור.
6.פרטיות
א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של בעלת האתר. בעלת האתר לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי . למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
ב. בעלת האתר תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים בבעלת האתר, חידושים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. 
ג. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בפרסום או בדיוור האלקטרוני הראשון שיישלח אליך במיקום המיועד לכך.
ד. בעלת האתר מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הגולשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בעלת האתר ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
7.קישורים לאתרים אחרים
א. האתר מכיל קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי בעלת האתר או מי מטעמה, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). אין לבעלת האתר כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.
ב. בעלת האתר אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.
ג. כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של בעלת האתר ו/או מי מטעמה, ובעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים. 
בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי בעלת האתר בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.
8.דין ושיפוט. הדין החל על תנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור ו/או נובע מכך הוא הדין הישראלי בלבד. כל תביעה הנוגעת לתנאים אלו או נובעת מהם תוגש לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, אשר יהיה בעל סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
9.שינוי תנאי השימוש. בעלת האתר רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. חלה עליך חובה לעיין בתנאי השימוש בנוסחם העדכני לפני כל שימוש באתר.
10.רישומי בעלת האתר. רישומי המחשב של בעלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
11.הודעות. כל הודעה על פי הסכם זה תימסר לבעלת האתר בדואר רשום לכתובת: אסק4 מכרזים בע"מ, נחום 8, גבעת שמואל 54022.
12.זכות יוצרים בתנאים אלו. תנאי שימוש אלו מוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים. הזכויות בתנאים אלו שייכות למשרד עו"ד יריב דן.

האמור בתנאים אלו מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 

תשלום חודשי עבור רישום באתר לספקי שירות ובתי עסק:
סכום תשלום חודשי:     127 ₪ בתוספת מע"מ.
סה"כ תשלום חודשי:    150  

 

המנוי הינו חודשי וללא תקופת התחייבות, מתחדש אוטומטית כל חודש

 

 

 

לכל פניה לרשותך מחלקת שירות לקוחות

טלפון: 03-5109005
דוא"ל: info@ask4.co.il

 

 

 

מציג מכרזים 1 עד 20 מתוך 31585

תאריך
כותרת
28-03-2021
זכוכית לשולחן
25-03-2021
שיש למטבח (התקנה מיידית)
20-03-2021
ארון גבוה לתנור אפיה built in
19-03-2021
צילום יום הולדת
17-03-2021
תיקון דלת כניסה
17-03-2021
ארון לתנור בנוי
17-03-2021
בסיס מברזל לאקווריום באורך מטר, נישת גבס לאקווריום וארונות מתחת לאקווריום מעץ ציפוי פורמייקה
13-03-2021
ארון איחסון
11-03-2021
ארון למכונת כביסה ומייבש
04-03-2021
בניית ארון למכונת כביסה ומייבש
04-03-2021
בניית חדר שרותים ומקלחת
01-03-2021
פרוק והרכבה והובלה -מולטי טריינר רב-תרגילים VO2 מגוון רחב של תחנות דגם 9500P
28-02-2021
כיסוי דק לבריכה
28-02-2021
יצור והתקנה 3 דלתות ל 3 קלפות מטבח
25-02-2021
בניית רמפה מברזל (פח מרוג)
24-02-2021
מחיר הסרת פנלים כהכנה לפרקט
15-02-2021
קומת גלריה על תקרת רבץ
12-02-2021
סלילת כביש אספלט
08-02-2021
בניית חדר שרותים ומקלחת
07-02-2021
סגירת מרפסת בבית פרטי

מציג מכרזים 1 עד 20 מתוך 31585